Paschální poselství 2020

Drazí bratři kněží a diákoni, mniši a mnišky, bratři a sestry v Kristu!

Christos voskrese! Kristus vstal z mrtvých!

Letošní velikonoční svátky jsou určitě jiné, než jsme si vůbec kdy dokázali představit. Mnozí z nás jsou naplněni obavami, nejistotou, nejrůznějšími otázkami a pochybnostmi. Ostatně stejné pocity intenzivně prožívá celý svět okolo nás. Možná však máme jedinečnou příležitost velmi konkrétním způsobem prožít to, co se událo před téměř dvěma tisíci lety a zůstává aktuální i v těchto dnech. Opět zažíváme strach onoho malého společenství učedníků, mužů a žen, kteří se v nejistotě skrývali poté, co byl jejich milovaný Mistr a Učitel, od něhož toho tolik očekávali, krutým způsobem popraven a oni sami rozehnáni. Skrývali se ve strachu a pochybnostech, zakusili vlastní chvíle temnoty. Ale pak znenadání jako blesk z čistého nebe přišel úsvit třetího dne. Odvalený kámen, prázdný hrob, radostné poselství anděla: „Není tu! Vstal z mrtvých!“ (Mk 16,6)


A tato radostná zvěst se i navzdory prvotnímu strachu učedníků začala šířit jako jiskérka všude okolo a zapalovalo se od ní stále víc a víc srdcí, až nakonec, posílená vylitím Svatého Ducha na apoštoly a celou Církev, zapálila celý svět. Ano, Pán vstal z mrtvých, a nic již není jako dřív.

Dnes jsou ale chrámy kvůli pandemii nakažlivé choroby dočasně uzavřené pro veřejné bohoslužby a nám se zdá, že se nemůžeme společně radovat jako Církev, jako společenství bratří a sester shromážděných okolo eucharistických Darů Těla a Krve Bohočlověka. Opravdu nemůžeme? Anebo je právě nyní čas velké Boží milosti, kdy můžeme bytostně prožít, že všechno to, co ve svém životě považujeme za naprosto samozřejmé a za co jsme si již odvykli být Bohu vděční, včetně možnosti účastnit se bohoslužeb, je vlastně obrovským Božím darem?

Drazí, dnes je možná více než kdy jindy čas uvědomit si, že i my jsme dědicové a následníci toho původního malého vystrašeného společenství učedníků. Sami o sobě toho mnoho nezmůžeme, ale naše síla je jedině v Tom, který řekl: „Nebojte se! Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33)

Možná nastal požehnaný čas milosti, kdy je nám všem nabízena možnost přehodnotit své postoje k bytostem, věcem, událostem a skutečnostem, které nás obklopují. Možná máme s Boží pomocí znovu objevit, co je v našich životech nejen jako jednotlivců, ale i rodin, farností, eparchií a vlastně celé společnosti opravdu důležité. Je čas si přiznat, kolikrát jsme byli jako jednotlivci i celá společenství nevěrní oné radostné události prázdného hrobu; kolikrát jsme odmítli usednout k nohám božského Mistra a Učitele jako Marie, sestra Lazarova, a naslouchat Jeho oživujícím slovům; kolikrát jsme místo charismatického boholidského společenství bratří a sester, Těla Kristova, Církve, byli jen pouhou historickou, folklórní či etnickou institucí bez života; kolikrát jsme si vystačili s pouhou formou a nezajímali se o obsah; kolikrát jsme se žárlivě a egoisticky snažili jen pro sebe chránit plamen radostné zvěsti o prázdném hrobu Bohočlověka Ježíše, našeho Pána a bratra, a nechtěli se o něj rozdělit s okolním světem. Kolikrát jsme se prohřešili proti přítomnosti Pána Života v našem společenství? Kolikrát jsme dali přednost vlastní bohorovné sebejistotě a zdánlivé spravedlnosti před pokorným skloněním se před svým Mistrem, který nám má stále co říct a chce vést náš život? Je načase znovu s apoštolem Petrem zvolat: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“ (Jan 6, 68) Možná je načase, aby naše Církev přestala být vnímána jako nějaká instituce, ale aby byla opět prožita jako společenství bratří a sester, kde jednomu skutečně záleží na tom druhém. Vždyť jsme všichni společně součástí jednoho Boholidského organizmu Církve, Kristova Těla, kde On jediný je hlavou, Pánem a Učitelem, který nás v síle životodárného Ducha vede jako milované děti k milujícímu Otci. A proto se neuzavírejme do svých strachů a obav, pamatujme v modlitbě na ty, kteří mají přijímat zodpovědná rozhodnutí, na všechny nemocné a také na všechny, kdo jakkoliv obětavě slouží druhým – lékaře a zdravotníky, členy pořádkových sil, prodavače a prodavačky a mnohé další. A nejenom to, snažme se i sami podle míry svých možností prakticky a konkrétním způsobem pomoci, kde se jen dá.

Drazí, současnou těžkou situaci prožíváme my, vaši biskupové, společně s vámi všemi. Všichni jsme na jedné lodi. I nás se dotýkají všeobecné obavy, strach a nejistota. Rádi bychom se však s vámi podělili v tento radostný paschální čas o slova svatého apoštola Pavla, v nichž rezonuje dvoutisíciletá zkušenost Církve: „Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“ (Římanům 8, 34-35, 38-39).

Prosíme vás o modlitby a svoláváme na vás Boží požehnání.

Christos voskrese! Kristus vstal z mrtvých!

Vaši biskupové:

+ Rostislav arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska
+ Michal arcibiskup pražský a českých zemí
+ Simeon arcibiskup olomoucko-brněnský
+ Jiří arcibiskup michalovsko-košický
+ Izaiáš biskup šumperský

 

 


Дорогие братья священники и дьяконы, монахи и монахини, братья и сестры во Христе!
Христос воскресе!

В этом году Пасхальные торжества будут иными, нежели мы когда-либо могли бы себе представить. Многих из нас переполняют опасения, неуверенность, всевозможные вопросы и сомнения. Те же чувства интенсивно проживает весь мир вокруг нас. Однако же, у нас есть уникальная возможность определенным способом испытать то, что произошло две тысячи лет назад и остается актуальным и в наши дни. Мы опять переживаем страх той малой общины учеников, мужчин и женщин, одолеваемых сомнениями, которые скрывались после того, как их любимый Учитель, от которого они столько ожидали, был жестоким способом казнен, а их самих разогнали. Они скрывались в страхе и сомнениях, проживая собственные минуты тьмы. Но потом вдруг будто гром среди ясного неба пришел рассвет третьего дня. Отваленный камень, пустой гроб, радостное послание ангела: «Его нет здесь – Он воскрес!» (Мк. 16:6). И эта радостная весть вопреки первоначальному страху учеников начала распространяться, как искорка, повсюду, и от нее загоралось все больше и больше сердец, пока наконец, укрепленная сошествием Святого Духа на апостлов и всю Церковь, не зажгла весь мир. Да, Господь воскрес, и ничто уже не будет прежним.
Но сегодня по причине пандемии заразной болезни храмы временно закрыты для общественных богослужений, и нам кажется, что невозможно радоваться вместе, как Церковь, как сообщество братьев и сестер, собравшихся вокруг евхаристических Даров Тела и Крови Богочеловека. Неужели невозможно? Или же именно теперь пришло время великой Божией милости, когда мы можем по-настоящему ощутить, что все то, что мы в жизни воспринимаем как само собой разумеющееся, и за что уже отвыкли быть благодарными Богу, в том числе и возможность посещать богослужения, является величайшим Божьим даром?
Дорогие, возможно сегодня более чем когда-либо настало время осознать, что мы преемники и наследники той истинной малой напуганной общины учеников. Сами по себе мы можем немного, но наша сила в Том, кто сказал: «Не бойтесь! В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Возможно, настал благословенный час милости, когда нам всем предлагается возможность переосмыслить свое отношение к людям, вещам, событиям и фактам, окружающим нас. Возможно, нам с Божьей помощью предстоит вновь открыть то, что действительно важно не только в нашей личной жизни, но и в жизнях семей, приходов, епархий и всего общества в целом. Пришло время признать, сколько раз мы, как индивиды, и все общество, были недостойны этого радостного события – пустого гроба; сколько раз мы отказывались сесть у ног Божественного Учителя, как Мария, сестра Лазаря, и слушать Его животворящие слова; сколько раз мы вместо того, чтобы быть харизматичным богочеловеческим сообществом братьев и сестер, Телом Христовым, Церковью, были лишь исторической, фольклорной или этнической организацией без жизни; сколько раз мы довольствовались формой, не интересуясь содержанием; сколько раз мы ревниво и эгоистично приберегали для себя пламя радостной вести о пустом гробе Богочеловека Иисуса, нашего Господа и брата, и не желали поделиться им с окружающим миром. Сколько раз мы согрешили против присутствия Господа Жизни в нашем обществе? Сколько раз мы отдали предпочтение своей кичливой уверенности и кажущейся справедливости вместо того, чтобы смиренно склониться перед Учителем, Которому все еще есть, что сказать, и Который желает руководить нашей жизнью? Пора вновь возвестить с апостолом Петром: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин. 6:68). Возможно, настало время, когда бы наша Церковь перестала восприниматься как институт, и вновь стала сообществом братьев и сестер, где один действительно заботится о другом. Ведь мы все вместе часть одного Богочеловеческого организма – Церкви, Тела Христова, где только Он глава, Господь и Учитель, Который нас в силе животворящего Духа ведет, как возлюбленных детей, к любящему Отцу. А потому не будем замыкаться в своих страхах и опасениях, поминая в молитвах тех, кому приходится принимать ответственные решения, всех болящих и всех, кто самоотверженно служит другим – врачей и медицинских работников, членов сил порядка, продавцов и многих других. И не только это, давайте и сами будем стараться по мере возможностей практически и конкретно помогать там, где это возможно.
Дорогие, нынешнюю тяжелую ситуацию переживаем вместе со всеми вами и мы, ваши епископы. Мы все в одной лодке. И нас касаются общие опасения, страх и неуверенность. Но мы хотим в это радостоное пасхальное время поделиться с вами словами святого апостола Павла, в которых звучит двухтысячелетний опыт Церкви: «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:34 – 35, 38 – 39).

Просим ваших молитв и призываем на вас Божие благословение.

Христос воскресе!

Ваши епископы:

+ Ростислав, архиепископ Прешовский, митрополит Чешских земель и Словакии
+ Михаил, Архиепископ Пражский и Чешских земель
+ Симеон, архиепископ Оломоуцко-Брненский
+ Георгий, архиепископ Михаловско-Кошицкий
+ Исаия, епископ Шумперский

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny