16 dubna 2020

Paschální poselství 2020


Drazí bratři kněží a diákoni, mniši a mnišky, bratři a sestry v Kristu!

Christos voskrese! Kristus vstal z mrtvých!

Letošní velikonoční svátky jsou určitě jiné, než jsme si vůbec kdy dokázali představit. Mnozí z nás jsou naplněni obavami, nejistotou, nejrůznějšími otázkami a pochybnostmi. Ostatně stejné pocity intenzivně prožívá celý svět okolo nás. Možná však máme jedinečnou příležitost velmi konkrétním způsobem prožít to, co se událo před téměř dvěma tisíci lety a zůstává aktuální i v těchto dnech. Opět zažíváme strach onoho malého společenství učedníků, mužů a žen, kteří se v nejistotě skrývali poté, co byl jejich milovaný Mistr a Učitel, od něhož toho tolik očekávali, krutým způsobem popraven a oni sami rozehnáni. Skrývali se ve strachu a pochybnostech, zakusili vlastní chvíle temnoty. Ale pak znenadání jako blesk z čistého nebe přišel úsvit třetího dne. Odvalený kámen, prázdný hrob, radostné poselství anděla: „Není tu! Vstal z mrtvých!“ (Mk 16,6) 

15 dubna 2020

Nařízení arcibiskupa Michala č. 9.


NAŘÍZENÍ č. 09/2020

Dne 06. 04. 2020 vyhlásila vláda ČR Usnesení č. 395 (dále jen „Usnesení“) s přílohou č. 2 (dále jen (Příloha Usnesení). Tímto Usnesením se zakazuje volný pohyb osob. Toto Usnesení platí od 07. dubna 2020 od 00.00 hodin do konce nouzového stavu. Pravoslavné církve v českých zemích se týká především výjimka odst. I. bod 1.: „Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: …“; písm. g): „výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění…“; bod 3.: „individuální duchovní péče a služby,
a
odst. I. bod 2.: Nařizuje se: a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j)
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.