18 listopadu 2020

Online koncert u příležitosti svátku patronky kostela.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, 

SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU

A

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU 

SI VÁS DOVOLUJÍ

 

POZVAT NA ONLINE KONCERT

KONCERT DUCHOVNÍ

HUDBY V KOSTELE SV. KATEŘINY


PONDĚLÍ 23. 11. 2020

OD 17:00 HODIN

Níže záznam z celého koncertu.nebo se dívejte přímo na YouTube ZDE

Program a celá pozvánka na koncert - klikněte na tento odkaz ZDE

16 srpna 2020

Pozvánka na koncert DUCHOVNÍ HUDBY

 Společnost pro duchovní hudbu

Pravoslavná církev

v Českých zemích a na Slovensku


si Vás dovolují pozvat na


KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

v kostele sv. Kateřiny

v Kateřinské zahradě

u Neurologické a Psychiatrické kliniky 

VFN a 1. LF UK, Praha 2


v pondělí 21. září 2020

od 18.00 hodin

16 dubna 2020

Paschální poselství 2020


Drazí bratři kněží a diákoni, mniši a mnišky, bratři a sestry v Kristu!

Christos voskrese! Kristus vstal z mrtvých!

Letošní velikonoční svátky jsou určitě jiné, než jsme si vůbec kdy dokázali představit. Mnozí z nás jsou naplněni obavami, nejistotou, nejrůznějšími otázkami a pochybnostmi. Ostatně stejné pocity intenzivně prožívá celý svět okolo nás. Možná však máme jedinečnou příležitost velmi konkrétním způsobem prožít to, co se událo před téměř dvěma tisíci lety a zůstává aktuální i v těchto dnech. Opět zažíváme strach onoho malého společenství učedníků, mužů a žen, kteří se v nejistotě skrývali poté, co byl jejich milovaný Mistr a Učitel, od něhož toho tolik očekávali, krutým způsobem popraven a oni sami rozehnáni. Skrývali se ve strachu a pochybnostech, zakusili vlastní chvíle temnoty. Ale pak znenadání jako blesk z čistého nebe přišel úsvit třetího dne. Odvalený kámen, prázdný hrob, radostné poselství anděla: „Není tu! Vstal z mrtvých!“ (Mk 16,6) 

15 dubna 2020

Nařízení arcibiskupa Michala č. 9.


NAŘÍZENÍ č. 09/2020

Dne 06. 04. 2020 vyhlásila vláda ČR Usnesení č. 395 (dále jen „Usnesení“) s přílohou č. 2 (dále jen (Příloha Usnesení). Tímto Usnesením se zakazuje volný pohyb osob. Toto Usnesení platí od 07. dubna 2020 od 00.00 hodin do konce nouzového stavu. Pravoslavné církve v českých zemích se týká především výjimka odst. I. bod 1.: „Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: …“; písm. g): „výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění…“; bod 3.: „individuální duchovní péče a služby,
a
odst. I. bod 2.: Nařizuje se: a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j)
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

12 března 2020

Nařízení Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala arcibiskupa pražského a českých zemí

Bratři a sestry v Kristu,
dle Mimořádného opatření vyhlášeného vládou ČR dne 12. 3. 2020
je z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce zakázáno do odvolání
shromažďování více než 30 osob v jednom místě a čase.
V případě nedodržení tohoto nařízení hrozí vysoké pokuty a postihy.
S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala arcibiskupa pražského a českých zemí
proto mohou být konány bohoslužby pouze v počtu do 30 věřících.
Jakmile bude dosaženo tohoto počtu věřících v chrámu, další již nemohou být vpuštěni.
Věříme, že toto opatření pochopíte a prosíme věřící, aby se, pokud je to možné,
zúčastnili bohoslužeb v jiných dnech než v neděli.

Возлюбленные во Христе братья и сестры,
В соответствии с Чрезвычайной мерой объявленной Правительством Чешской Республики
от 12 марта 2020 года по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сбор
более 30 человек в одном месте и в одно время запрещен до дальнейшего уведомления.
Несоблюдение этой меры может привести к высоким штрафам.
С благословения Его Высокопросвященного Михаила, Архиепископа Пражского
и Чешских земель, на богослужении может быть не больше 30 верующих.
Поэтому в храм на одно богослужение будут впущены до 30 верующих . Мы верим, что
вы поймете это ограничение и просим верующих посещать богослужения не только
в воскресенье, но по возможности и в другие дни, когда совершаются богослужения.

23 února 2020

Syropustní neděle - Neděle všeobecného smíření

Na začátku Velkého půstu nás Církev vybízí ke vzájemnému odpuštění (dokonce je na to zvláštní obřad, který se koná na syropustní neděli večer, čili na samém prahu Velkého půstu). Nemá žádný smysl zdržovat se masa, ale požírat bratra - čili hněvat se nebo zlostit na bližního.

»Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.«

Jak jednoduchý a impozantní způsob spasení! Vaše hříchy jsou odpuštěny pod podmínkou odpuštění hříchů vašemu bližnímu.