28 dubna 2019

Pascha - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH !!!

»A Slovo (Boží Syn) se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné blahodati a pravdy,
i viděli jsme slávu Jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce.
A z plnosti Jeho my všichni vzali jsme,
a to blahodať nad blahodať … neboť blahodať
a pravda skrze Ježíše Krista se stala.«


24 dubna 2019

Paschální poselství Posvátného synodu 2019

POSELSTVÍ
Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
PASCHA KRISTOVA 2019


Drazí duchovní otcové, v Kristu milovaní bratři a sestry:
Vstal z mrtvých Kristus! Vpravdě vstal z mrtvých!
Christos Voskrese! Voistinu voskrese!

„Toť jest den, kterýž učinil Hospodin! Radujme se a veselme se v něm!“ volá žalmista David.
(Ž 117,24)

23 dubna 2019

Poslední večeře

Poslední večeře znamená důležitou událost ze života Ježíše Krista, který den před svým umučením slavil se svými učedníky velikonoční slavnost Pesach.


18 dubna 2019

Liturgie předem posvěcených Darů

O liturgii předem posvěcených Darů.
(Pá 19.04.2019)

Je to zvláštní velkopostní bohoslužba, při níž se věřícím předkládají ke zbožnému uctění a přijímání svaté Dary Těla a Krve Kristových, které byly posvěceny dříve - na předcházející plné liturgii Basila Velikého nebo Jana Zlatoústého.